History

ย้อนฟังคลิปเต็ม 13 เมษา 62 “ความยาว 2 นาที” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส ต่อราชองครักษ์ ‘ค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย’

ย้อนฟังคลิปเต็ม 13 เมษา 62 “ความยาว 2 นาที” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส ต่อราชองครักษ์ ‘ค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย’ (ชมคลิป) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสให้ราชองครักษ์ทำในสิ่งที่ดีต่อประชาชน ค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศ ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย เมื่อเวลา 21.13 น. วันที่ 13 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำนายทหารราชองครักษ์พิเศษ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ นายทหารราชองครักษ์ นายตำรวจราชองครักษ์ ราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ รวม 1,205 นาย เฝ้าฯกราบพระบาทแสดงความจงรักภักดี และถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับหน้าที่ราชองครักษ์ ความตอนหนึ่งว่า คำทั้งหลายในคำปฏิญาณ อันนั้นคือคำที่สวยงามมากและครบถ้วน คือหน้าที่ราชองครักษ์มีหน้าที่รักษาชาติ บ้านเมือง รักษาสถาบัน รักษาประชาชน ในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องในประเทศ ให้เป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่าแก่ มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ มีสถาบัน มีประชาชน ตลอดจนบรรพบุรุษของเราก็ได้ทุ่มเทรักษาบ้านเมืองมาพ้นความวุ่นวาย พ้นอุปสรรคมามากมาย เพราะฉะนั้นราชองครักษ์คือ รักษา สืบทอด สืบสาน ต่อยอด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวมต่อประชาชน โดยนึกถึงประวัติศาสตร์ นึกถึงวัฒนธรรมและนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เพราะว่าประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศ ไม่ใช่สิ่งที่ล้าสมัย เป็นสิ่งที่จะต้องดำรงรักษาต่อไป…

Continue reading